۱۴۰۳ شنبه ۳۰ تير

صاحب امتیاز : موسسه مطبوعاتی پیام اقتصاد امروز
مدیر مسوول: اسرافیل عبادتی
سردبیر : اسماعیل حق پرستی
دبیر تحریریه : اسکندر عبادتی
زیر نظر شورای سر دبیری

نشانی: تهران - خیابان ولیعصر - خیابان دمشق -پلاک 11 ط 1 -

کد پستی: 1416783861
تلفن: 86034312 - فکس: 88915774
سازمان شهرستانها: 66964951 - 66964958
سازمان آگهی های تهران 88894426
چاپ گل آذین- توزیع: موسسه راه و زندگی
www.eghtesade mardom.com
gmail:em.news2@ gmail.com